Newyddion

COVID-19: Cyngor ac arweiniad ar gyfer cyflogwyr a busnesau

16-03-2020

Busnesau bach a'r hunangyflogedig

Cyngor ac arweiniad ar leihau'r risgiau i chi a'ch busnes o achos y feirws COVID-19.

Oherwydd natur newidiol-gyflym achosion COVID-19, gall gwybodaeth a chyngor gan y Llywodraeth newid yn gyflym. I gael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Llywodraeth ynghylch COVID-19 a'r mesurau y mae'r Llywodraeth, a'r Llywodraethau Datganoledig, yn eu cymryd, ewch i wefan Llywodraeth y DU a gwefan Llywodraeth Cymru.

Arweiniad ar gyfer busnesau bach

Byddwch yn ymwybodol o COVID-19: arweiniad ar gyfer cyflogwyr a busnesau gan y Llywodraeth, a'i ddilyn. Bydd yr arweiniad hwn yn cynorthwyo cyflogwyr a busnesau wrth gynnig cyngor i staff ar:

  • ·         y coronafeirws newydd, COVID-19
  • ·         sut mae helpu i rwystro lledaenu holl heintiau anadlu, gan gynnwys COVID-19
  • ·         beth i'w wneud os oes rhywun yn amau eu bod ag achos o COVID-19 neu ag achos wedi ei gadarnhau, ac wedi bod mewn gweithle
  • ·         pa gyngor i'w roi i unigolion sydd wedi teithio i ardaloedd penodol, fel yr amlinellwyd gan y Prif Swyddog Meddygol
  • ·         cyngor ar gyfer ardystio absenoldeb o'r gwaith o achos Covid-19
  • ·         Beth os oes rhaid ichi gau eich busnes o achos COVID-19?

·        Arweiniad i gyflogwyr

Cyngor presennol y Llywodraeth yw bod y risg cyffredinol i'r cyhoedd yn y DU yn parhau i fod yn gymedrol.

Mae'r risg cyffredinol i weithwyr ddal Covid-19 drwy fynychu eu gweithle yn y DU yn isel iawn. Fodd bynnag, mae'r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) wedi llunio arweiniad i'ch helpu i reoli eich staff a'ch cyfrifoldebau chi iddynt ar hyn o bryd.

Cefnogaeth cyllideb 2020 ar gyfer y rheiny sydd wedi eu heffeithio o achos COVID-19

Mewn ymateb i'r achos byd-eang o Covid-19, mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno llu o fesurau yn y gyllideb i gefnogi busnesau sy'n profi cynnydd mewn costau neu amhariadau ariannol. Mae'r mesurau yn cynnwys:

·         Ad-dalu busnesau a chyflogwyr sydd angen mynediad at Dâl Salwch Statudol (SSP)

·         Gostyngiad manwerthu o 100 y cant mewn Ardrethi Busnes am flwyddyn a'i ehangu i gynnwys y sectorau hamdden a lletygarwch.

·         £2.2 biliwn o gymorth ariannol ychwanegol i fusnesau bach sy'n talu ychydig o Ardrethi Busnes, neu nad ydynt yn talu o gwbl, oherwydd Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBBR).

·         Cynllun Benthyciad Amhariad Busnes Coronafeirws dros dro newydd.

·         Gall pob busnes a pherson hunangyflogedig sydd mewn trallod ariannol, ac sydd ag atebolrwydd treth sy'n weddill, fod yn gymwys i dderbyn cymorth gyda'u materion treth drwy wasanaeth Amser i Dalu'r CThEM.

·         Gallwch ddysgu am y cymorth hwn mewn mwy o fanyldeb ar wefan y Llywodraeth. 

Dolenni defnyddiol

Mae arweiniad pellach yn ymwneud â Choronafeirws i'w weld yn:

Trosolwg Coronafeirws y GIG: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

Cyngor Coronafeirws ACAS ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: www.acas.org.uk/coronavirus

www.gov.uk/government/publications/support-for-those-affected-by-covid-19/support-for-those-affected-by-covid-19

www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/guidance-for-employers-and-businesses-on-covid-19

Llywodraeth Cymru – businesswales.gov.wales/news-and-blogs/news/tax-helpline-support-businesses-affected-coronavirus-covid-19

Mae Cynllun Gweithredu Coronafeirws y Llywodraeth i'w weld isod:

www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan/coronavirus-action-plan-a-guide-to-what-you-can-expect-across-the-uk

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >