Cyngor yn croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ehangu melin bapur

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £6m i gefnogi cynlluniau ehangu WEPA UK ar ei safle ym Maesteg, a fydd yn gweld 54 o swyddi newydd yn cael eu creu a channoedd yn fwy yn cael eu diogelu.

Ym mis Mehefin 2020, cymeradwyodd y cyngor gynlluniau’r cwmni ar gyfer gwaith ehangu gwerth £100m ym Melinau Papur Pen-y-bont ar Ogwr. Wedi’i leoli ger Maesteg ychydig oddi ar yr A4063 yn Llangynwyd, bydd y safle’n cael ei ddatblygu’n felin bapur gwbl integredig, gan ddyblu cynhyrchiant.

Bydd peiriant papur newydd yn galluogi’r cwmni, sy’n un o brif gyflenwyr papur cartref yn y DU, i gynhyrchu 65,000 tunnell ychwanegol o bapur toiled a thyweli cegin ar gyfer y farchnad Brydeinig bob blwyddyn.

Fel rhan o’r cynlluniau, mae WEPA hefyd wedi cytuno i gyfrannu £80,000 tuag at fesurau newydd i ostegu traffig ar yr A4063 yn Coytrahen yn ogystal â llwybr teithio actif sydd wedi’i gynllunio ar gyfer Cwm Llynfi.

Wrth gyhoeddi’r cyllid, dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates: “Mae WEPA yn gyflogwr hollbwysig yn y rhanbarth, a bydd y £6m mae Llywodraeth Cymru yn ei fuddsoddi yn hanfodol i gefnogi’r economi leol ar adeg sy’n parhau i fod yn eithriadol o anodd.

“Rwy’n falch iawn y bydd ein buddsoddiad yn helpu’r busnes i greu swyddi o ansawdd da wrth i nifer ac amrywiaeth y cynhyrchion sy’n cael eu cynhyrchu gan y busnes gynyddu.”

Bu’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau, yn gweithio yn y felin bapur am 21 mlynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau: “Mae’r buddsoddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn newyddion i’w groesawu’n fawr yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd tra bod pandemig y coronafeirws yn parhau i achosi heriau i’r economi.

“Bydd ehangu Melinau Papur Pen-y-bont ar Ogwr yn sicrhau y bydd un o’n cyflogwyr hirsefydlog o gwmpas am flynyddoedd lawer i ddod. Bydd yn sicrhau cannoedd o swyddi, tra’n creu mwy na 50 o rolau newydd, yn ogystal â thua 100 yn fwy ar gyfer adeiladu’r cyfleusterau newydd ar y safle.

“Mae’r cyhoeddiad hwn yn dod ag atgofion melys yn ôl o’m hamser yn gweithio yn y felin bapur a’r cyfeillgarwch hirhoedlog a wnes i yn ystod y cyfnod hwnnw. Gadewais y felin yn 1995, ond rwyf wrth fy modd gyda’r bleidlais wych hon o hyder yn y gweithlu presennol a’r fwrdeistref sirol.”

Dywedodd Tony Curtis, cyd-reolwr gyfarwyddwr WEPA UK Ltd: “Mae WEPA UK Ltd wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y prosiect mawr hwn ers i’r cysyniad gael ei ystyried am y tro cyntaf, ac rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus a gawsom.

“Yn ystod cyfnod mor ddigynsail, mae hwn yn ddatblygiad gwych i’n busnes yn y DU, yn enwedig i’r gymuned leol yr ydym yn gweithredu ynddi, ein cwsmeriaid ledled y DU a’n gweithwyr sydd bellach yn gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol gyda mwy o hyder.

“Mae’r prosiect yn cynnig sicrwydd cyflogaeth i’n gweithlu presennol o dros 270 o weithwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae hefyd yn creu mwy na 50 o swyddi ychwanegol ar y safle.”

<< Yn ôl at Newyddion