Newyddion


Eiddo ar gael i’w rentu ar gyfer busnesau ym Mhorthcawl

Dydd Llun 15 Gorffennaf 2024

Mae dau storfan ar gael i fusnesau eu rhentu ym Mhorthcawl at ddibenion hybu mentrau busnes masnachol bach yn yr ardal. Mae’r storfannau wedi’u lleoli ym maes parcio De Hillsboro, ger yr adeilad Harlequin, ac maent ar gael am gyfnod dros dro o 3 blynedd. Rhaid i unrhyw fusnesau â diddordeb ddal at y meini […]

Darllenwch 'Eiddo ar gael i’w rentu ar gyfer busnesau ym Mhorthcawl' >

Lleisiwch eich barn ar effaith y newid yn yr hinsawdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg yn cynnal asesiad i gael amcan o effaith bosib y newid yn yr hinsawdd ar sefydliadau a chymunedau yn ardaloedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Mae un rhan hanfodol o’r asesiad hwn yn cynnwys cael mewnbwn gan sefydliadau, preswylwyr, grwpiau cymunedol a […]

Darllenwch 'Lleisiwch eich barn ar effaith y newid yn yr hinsawdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr' >

Ffenestr ymgeisio ar gyfer Cronfa Refeniw Cerddoriaeth Cymru Greadigol ar agor

Dydd Mercher 26 Mehefin 2024

Mae’r ail rownd o geisiadau ar gyfer Cronfa Refeniw Cerddoriaeth Cymru Greadigol bellach ar agor. Bydd busnesau cerddoriaeth ym mhob cwr o Ben-y-bont ar Ogwr yn gallu gwneud cais am grantiau gwerth rhwng £20,000 a £40,000 i’w gwario ar brosiectau a fyddai’n cael budd o gymorth oherwydd cyfyngiadau ariannol. Bydd ffocws penodol ar: Ymgyrchoedd ar […]

Darllenwch 'Ffenestr ymgeisio ar gyfer Cronfa Refeniw Cerddoriaeth Cymru Greadigol ar agor' >

Galwad olaf am geisiadau ar gyfer Grant Datblygu Busnes Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 20 Mehefin 2024

Mae’r Gronfa Grant Datblygu Busnes wedi’i hariannu gan Gronfa Ffyniant a Rennir y DU (UKSPF), a bydd yn cefnogi busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i arallgyfeirio, datgarboneiddio a thyfu.  Rydym yn rhoi galwad olaf i fusnesau wneud cais o dan y cynllun hwn, gan y bydd yn cau yn ystod y misoedd nesaf […]

Darllenwch 'Galwad olaf am geisiadau ar gyfer Grant Datblygu Busnes Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr' >

Llwyddiant lleoliad PopUp Wales yn Stryd Adare

Dydd Mercher 8 Mai 2024

Bu PopUp Wales yn dathlu llwyddiant y Lleoliad PopUp yn Stryd Adare yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, a agorodd ei ddrysau’n ddiweddar. Mae’r fenter, a gafodd ei lansio gan Urban Foundry, wedi bod yn rhedeg ochr yn ochr â’r Rhaglen Menter Gymdeithasol a drefnwyd gan Cwmpas. Cafodd y lleoliad ei sicrhau fel lleoliad dros […]

Darllenwch 'Llwyddiant lleoliad PopUp Wales yn Stryd Adare' >

Dewch i ymuno â ni yn ein Ffair Cymorth Busnes nesaf

Dydd Mercher 1 Mai 2024

Gwahoddir busnesau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fynychu Ffair Cymorth Busnes sy’n cael ei threfnu gan dîm menter’r cyngor. Bydd y digwyddiad rhad am ddim yn cael ei gynnal ddydd Iau 23 Mai, rhwng 4pm a 6pm yn y Neuadd Fowlio Dan Do, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH. Mae’r […]

Darllenwch 'Dewch i ymuno â ni yn ein Ffair Cymorth Busnes nesaf' >

Lansio Menter y Cymoedd Gogleddol i helpu trawsnewid busnesau

Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024

Lansiwyd rhaglen fuddsoddi newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda’r nod o ehangu busnesau yn y cymoedd Gogleddol. Bydd y fenter £50m yn helpu i gynorthwyo busnesau a phrosiectau ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fydd â’r gallu i gynyddu ffyniant o fewn y rhanbarth, gyda ffocws penodol ar fusnesau sydd â photensial rhagorol ar gyfer […]

Darllenwch 'Lansio Menter y Cymoedd Gogleddol i helpu trawsnewid busnesau' >

Mae Mynegiadau o Ddiddordeb ar gyfer Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr yn awr ar agor

Dydd Mawrth 2 Ebrill 2024

Gall busnesau yn awr gofrestru eu diddordeb ar gyfer Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr, sef cynllun newydd sy’n helpu i hyrwyddo lleoliadau gwaith cyflogedig tymor byr. Bydd y cynllun hwn yn helpu preswylwyr ar draws Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau lleoliadau gwaith cyflogedig tymor byr gyda busnesau. Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng Mai […]

Darllenwch 'Mae Mynegiadau o Ddiddordeb ar gyfer Quickstart Pen-y-bont ar Ogwr yn awr ar agor' >

Cynllun Didyniad Cyflogres ar gael i Fusnesau Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun 25 Mawrth 2024

Mae Cynllun Didyniad Cyflogres ar gyfer staff bellach ar gael i fusnesau ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy Undeb Credyd Lifesavers Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Cynllun Didyniad Cyflogres yn caniatáu i weithwyr gynilo arian yn rheolaidd, yn uniongyrchol o’u cyflog a chyn iddo gyrraedd eu cyfrif banc. Mae’n ffordd gyfleus a […]

Darllenwch 'Cynllun Didyniad Cyflogres ar gael i Fusnesau Pen-y-bont ar Ogwr' >

Galwad am enwebiadau Cadeirydd y Fforwm Busnes ac Is-Gadeirydd

Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Mae’r Fforwm Busnes yn awyddus i benodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd newydd wedi i’r Cadeirydd presennol, Ian Jessopp gamu i lawr. Gyda chefnogaeth Tîm Menter Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r Fforwm Busnes wedi tyfu’n gyflym ers iddo gael ei lansio yn 2008 a bellach mae ganddo 696 o aelodau, yn cynnwys cwmnïau o bob […]

Darllenwch 'Galwad am enwebiadau Cadeirydd y Fforwm Busnes ac Is-Gadeirydd' >