Newyddion


Gwobrau Technoleg Cymru yn dychwelyd ar gyfer 2022

Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Mae Gwobrau Technoleg Cymru wedi dychwelyd yn swyddogol ar gyfer 2022 ar ôl absenoldeb o dair blynedd. Mae’r gwobrau wedi’u trefnu gan Technology Connected a’u bwriad yw helpu i roi sylw i’r diwydiant technoleg deinamig ac arloesol ledled Cymru. Cynhelir y digwyddiad ar 15 Medi yng Ngwesty Mecure Holland House yng Nghaerdydd a bydd yn […]

Darllenwch 'Gwobrau Technoleg Cymru yn dychwelyd ar gyfer 2022' >

Busnesau’n cael gwahoddiad i’r Ffair Cymorth Busnes sydd ar y gweill

Dydd Llun 6 Mehefin 2022

Mae busnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael gwahoddiad i fynd i Ffair Cymorth Busnes sydd ar y gweill, a fydd yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd y digwyddiad am ddim yn cael ei gynnal ddydd Iau 16 Mehefin rhwng 4pm a 6pm yng Nghanolfan Hamdden Halo ym Mhen-y-bont […]

Darllenwch 'Busnesau’n cael gwahoddiad i’r Ffair Cymorth Busnes sydd ar y gweill' >

Stepping Stone Spa wedi ennill gwobr ‘Sba’r Flwyddyn’

Dydd Mercher 1 Mehefin 2022

Mae Stepping Stone Spa wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Trin Gwallt a Harddwch Cymru 2022. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ddydd Sul 29 Mai ac roedd y sba yn erbyn naw o enwebeion eraill ledled Cymru. Mae’r sba, sydd wedi’i lleoli yng Ngwesty Best Western Heronston ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig triniaethau sba i drigolion […]

Darllenwch 'Stepping Stone Spa wedi ennill gwobr ‘Sba’r Flwyddyn’' >

Gwahoddir busnesau i wneud cais ar gyfer y Wobr Nod Gwyrdd

Dydd Sul 29 Mai 2022

Mae Business in Focus wedi lansio gwobr newydd sbon ar gyfer busnesau i’w helpu ar eu taith i ddod yn fwy eco-gyfeillgar. Mae’r Wobr Nod Gwyrdd yn rhan o Brosiect Dyfodol Ffocws y Gronfa Adfywio Cymunedol ac fe’i anelir at fusnesau sy’n eu dwy flynedd gyntaf o fasnachu. Bwriad y wobr hon yw helpu busnesau […]

Darllenwch 'Gwahoddir busnesau i wneud cais ar gyfer y Wobr Nod Gwyrdd' >

Mynegai Eiddo Canol Tref ar gael ar gyfer busnesau

Dydd Mercher 25 Mai 2022

A ydych chi’n awyddus i brynu eiddo ar gyfer eich busnes? Mae Mynegai Eiddo Canol y Dref ar gael i fusnesau ei weld. Mae Mynegai Eiddo Canol Tref y cyngor yn rhestru eiddo sydd ar werth neu ar gael i’w rhentu yn y tair prif dref, sef Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg. Mae’r mynegai […]

Darllenwch 'Mynegai Eiddo Canol Tref ar gael ar gyfer busnesau' >

Rhestr wirio a chynllun gweithredu ar gyfer aflonyddu rhywiol yn y diwydiant lletygarwch ar gael

Dydd Gwener 20 Mai 2022

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) wedi lansio rhestr wirio a chynllun gweithredu er mwyn helpu cyflogwyr y diwydiant lletygarwch i fynd i’r afael ag achosion o aflonyddu rhywiol yn erbyn eu staff. Canfu astudiaeth ddiweddar fod dros hanner y merched a dau draean y bobl LGBT+ sy’n dweud eu bod wedi profi aflonyddu […]

Darllenwch 'Rhestr wirio a chynllun gweithredu ar gyfer aflonyddu rhywiol yn y diwydiant lletygarwch ar gael' >

Llywodraeth y DU yn cynnig cymorth i fusnesau osod mannau gwefru

Dydd Mercher 18 Mai 2022

Mae Llywodraeth y DU bellach yn cynnig cymorth i fusnesau helpu i osod mannau gwefru ar gyfer cerbydau. Mae’r Cynllun Gwefru yn y Gweithle (WCS) yn gynllun seiliedig ar dalebau sy’n cynnig cymorth i ymgeiswyr cymwys gyda chostau prynu a gosod mannau gwefru cerbydau trydan ymlaen llaw. Mae’r cynllun ar gael ar gyfer y busnesau […]

Darllenwch 'Llywodraeth y DU yn cynnig cymorth i fusnesau osod mannau gwefru' >

Grant cymunedol ar gael ar gyfer tafarndai gwledig

Dydd Llun 16 Mai 2022

Mae Cronfa Gwasanaethau Cymunedol bellach ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, deiliaid trwyddedau a chymunedau lleol weithio gyda’i gilydd i gynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru. Bydd Pub is the Hub yn helpu i gynorthwyo prosiect sy’n cefnogi anghenion cymunedau lleol, drwy ddefnyddio tafarndai i gynnig gwasanaeth newydd neu ddisodli gwasanaeth sydd eisoes wedi’i golli. […]

Darllenwch 'Grant cymunedol ar gael ar gyfer tafarndai gwledig' >

Lansio rhwydwaith busnes newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Dydd Iau 12 Mai 2022

Mae rhwydwaith busnes newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi’i lansio’n swyddogol. Bydd Rhwydwaith Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn lansio fis yma, ac yn cael ei gynnal yn fisol er mwyn helpu busnesau i rwydweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ar hyn o bryd, mae’r rhwydwaith yn gweithredu drwy grwpiau Facebook a LinkedIn, y mae busnesau’n cael […]

Darllenwch 'Lansio rhwydwaith busnes newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr' >

Stepping Stone Spa yn cael ei henwebu ar gyfer gwobr ‘Sba’r Flwyddyn

Dydd Llun 9 Mai 2022

Mae sba leol ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi’i henwebu ar gyfer gwobr ‘Sba’r Flwyddyn’ yng Ngwobrau Gwallt a Harddwch Cymru. Nod y noson wobrwyo yw dathlu busnesau o fewn y diwydiannau gwallt a harddwch sydd wedi cynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol i drigolion. Mae Stepping Stone Spa yng Ngwesty Heronston ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn un […]

Darllenwch 'Stepping Stone Spa yn cael ei henwebu ar gyfer gwobr ‘Sba’r Flwyddyn' >