Sut mae grantiau gwelliannau awyr agored yn cefnogi busnesau lleol

Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo llacio, mae nifer o fusnesau a sefydliadau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn cyllid i wneud addasiadau awyr agored a fydd yn helpu i gadw eu cwsmeriaid yn ddiogel.

Gan ddefnyddio arian gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, tasglu’r Cymoedd a menter Buddsoddiad Adfywiad Targedig Llywodraeth Cymru, mae’r Gronfa Adfer Wedi Covid-19 Gwelliannau Awyr Agored wedi targedu ardaloedd allanol lle mae cwsmeriaid ac aelodau o’r cyhoedd yn ymgynnull, yn ymlacio neu’n mwynhau bwyd a diod.

Mae perchnogion busnes ac eiddo masnachol wedi gallu ymgeisio am grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer addasiadau yn amrywio o ganopïau a dodrefn awyr agored i banwyr, gwres awyr agored, sgriniau a mwy.

Mae’r grant yn cynnig cyllid o hyd at 80 y cant neu uchafswm gwerth o £10,000 o gyfanswm y costau gwella cymwys, gydag o leiaf 20 y cant o gyfanswm costau’r prosiect yn cael ei dalu gan yr ymgeisydd.

Hyd yn hyn, mae 58 o fusnesau lleol wedi elwa o’r cynllun, ac mae ceisiadau pellach yn cael eu prosesu ar hyn o bryd. Mae busnesau sydd wedi eu cefnogi hyd yn hyn yn cynnwys:

 • The Potting Shed
 • Wiggley’s Fun Farm
 • The Caeffatri
 • Jolly Sailor
 • Adventure Activity Centre
 • Prince of Wales
 • Clwb Tennis Pen-y-bont ar Ogwr
 • Harrys Bar
 • The Pen-y-bont
 • Uned 1 – The Esplanade
 • The Three Horseshoes
 • The Sidewalk Café
 • Clwb Fowlio Dref Pen-y-bont ar Ogwr
 • Casey’s Café
 • Deintyddfa Talbot
 • Iced Gems
 • Il Panino
 • Huna Bar
 • Gwesty Coed y Mwstwr
 • Angel Inn
 • Hi-Tide Inn
 • The Royal Oak
 • The Three Horseshoes
 • Wickhams Stores
 • Oddfellows
 • El Prado
 • The Globe
 • Tino Sidoli
 • Clwb Rygbi Pêl-droed Pencoed
 • Clwb Rygbi Mynydd Cynffig
 • Clwb Criced Maesteg
 • Clwb Rygbi Pêl-droed Tondu
 • The Federation Bar
 • The Coach
 • The Old Bakery Café
 • Deano’s Café
 • The Welsh Deli
 • The McNamara Arms
 • The Fruit Bowl
 • Fablas
 • Finnegans (Heol Newydd)
 • Finnegans (Stryd y Ffynnon)
 • Janz Art
 • Pafiliwn y Grand
 • Amgueddfa Porthcawl
 • Crumbs
 • The Corner House
 • The Old House
 • The Blaenogwr
 • Llangeinor Arms
 • Maesteg Celtic Ltd
 • Clwb Cymdeithasol a Chwaraeon Dynion Heol-Y-Cyw
 • Clwb Rygbi Pêl-droed Heol y Cyw
 • Clwb Criced Maesteg
 • Ysgol Ddawns Sian
 • Parc Gwledig Bryngarw

Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

“Rwy’n falch o weld busnesau ledled y fwrdeistref sirol yn gwneud defnydd o’r cynllun hwn, sy’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r awdurdod lleol.

“Mae masnachwyr wedi wynebu nifer o heriau yn ystod y pandemig, felly rydym yn falch o gefnogi’r gwelliannau hyn a fydd yn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol wrth ddefnyddio ardaloedd allanol y busnesau hyn, p’un a ydynt yn disgwyl, yn bwyta neu’n gorffwys.

“Atgoffir busnesau, wrth wneud cais am grant fel hwn neu dderbyn grant fel hwn, fod yn rhaid i chi hefyd gofio gwirio i weld a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw welliannau y gallech fod wedi’u cynllunio.”

<< Yn ôl at Newyddion