Cynllun rhyddhad ardrethi ar gyfer busnesau wedi ei ymestyn ar gyfer 2021-22

Dydd Llun 19 Ebrill 2021

Bydd tua 1,000 o fusnesau ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa o estyniad Llywodraeth Cymru i’w chynllun rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch dros y flwyddyn i ddod.

Bydd estyniad dros dro Llywodraeth Cymru i’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch presennol ar gyfer 2021-22 yn helpu eiddo cymwys a feddiennir drwy gynnig cymorth 100 y cant i fusnesau yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o dan £500,000.

Mae’r mathau o adeiladau sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun yn cynnwys siopau, tafarndai a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai. Bydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach.

Yn ogystal, o dan Gynllun Rhyddhad Ardrethi Uwch i Letygarwch a Hamdden, bydd busnesau cymwys o fewn y sector lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sydd â gwerth ardrethol dros £500,000 hefyd yn gallu elwa o’r rhyddhad ardrethi o 100 y cant. Mae’r rhain yn cynnwys gwestai, parciau gwyliau a stadia chwaraeon.

Amcangyfrifir y bydd tua 1,000 o drethdalwyr cymwys ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn elwa o beidio â chael unrhyw gyfraddau i’w talu ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 o dan y cynlluniau hyn.

Mabwysiadodd aelodau cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y cynllun yn ffurfiol mewn cyfarfod ar ddydd Mawrth 6 Ebrill.

Bydd busnesau a elwodd o’r cynllun yn 2020-21, ac sy’n dal i fodloni’r meini prawf, yn cael y rhyddhad ardrethi a gymhwysir yn awtomatig i’w cyfrifon, gan dderbyn bil gyda’r dyfarniad wedi’i nodi arno.

Bydd angen llenwi ffurflen gais ar gyfer pob busnes cymwys newydd, a fydd ar gael ar wefan y cyngor cyn bo hir.

<< Yn ôl at Newyddion