Newyddion


Map of the EU

Pontio’r UE

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Gan fod y DU bellach wedi gadael yr UE, bydd rheolau newydd o 1 Ionawr 2021 ymlaen. Darllenwch sut bydd y rheolau newydd hyn yn effeithio ar ddinasyddion, busnesau a theithio i’r UE. Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr ac mae wedi bod mewn cyfnod pontio a fydd yn dod i ben ar […]

Darllenwch 'Pontio’r UE' >

Learning lightbulb thumbnail

Holi’r Arbenigwr Mis Tachwedd: Atebion i’ch Cwestiynau Digidol

Dydd Llun 23 Tachwedd 2020

Ymunwch â ni drwy gydol mis Tachwedd wrth i hyfforddwr Cyflymu Cymru i Fusnesau, Austin Walters, ateb eich cwestiynau am y byd digidol. Fe wnaethoch chi ofyn: Sut mae modd i mi werthu ar-lein? Heddiw mae pob math o atebion o ran gwerthu ar-lein. Fe allech chi greu siop e-fasnach gyda WordPress a WooCommerce, neu fe […]

Darllenwch 'Holi’r Arbenigwr Mis Tachwedd: Atebion i’ch Cwestiynau Digidol' >

Canlyniadau Arolwg Busnes Rhanbarthol Covid-19

Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Fel rhan o gefnogaeth barhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tuag at fusnesau yn y pandemig Covid-19 presennol, yn ddiweddar ymgymerasom ag arolwg yn gofyn a oes gan fusnesau yr holl wybodaeth a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt i redeg eu busnesau yn ddiogel. Daeth yr arolwg i ben ar 19 Hydref, a gallwn […]

Darllenwch 'Canlyniadau Arolwg Busnes Rhanbarthol Covid-19' >

Business Wales webinar thumbnail

Baratoi eich busnes ar gyfer Pontio Brexit

Dydd Mawrth 3 Tachwedd 2020

Mae Busnes Cymru yn rhedeg Rhaglen Cyflymu Twf a ddarperir gan Gonsortiwm Excelerator. Mae cyfres o weminarau ar gael a all helpu i baratoi eich busnes ar gyfer Pontio Brexit. Pontio Brexit – Mae’r Cloc yn Tician. Ydych Chi’n Barod? Bydd y weminar hon yn bwrw golwg ar y goblygiadau ar y cyfan i’ch busnes; […]

Darllenwch 'Baratoi eich busnes ar gyfer Pontio Brexit' >

Cymorth ariannol i fusnesau yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol

Dydd Mawrth 20 Hydref 2020

I gefnogi busnesau yn ystod y pythefnos o gyfnod clo, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth ariannol gwerth £300m. Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd y cyllid yn cyd-fynd â chynlluniau cymorth cyflogau sydd ar gael gan lywodraeth y DU ac y byddai rhagor o wybodaeth ar gael yn fuan. Bydd elfennau allweddol y pecyn […]

Darllenwch 'Cymorth ariannol i fusnesau yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol' >

BBF Awards thumbnail

Seremoni wobrwyo flynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun 5 Hydref 2020

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i fusnesau ac yn anffodus oherwydd y pandemig parhaus, ni fydd seremoni wobrwyo flynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei chynnal eleni. Yn hytrach, rydym wedi clywed gan fusnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am yr hyn y mae bod yn aelod o’r fforwm wedi’i olygu […]

Darllenwch 'Seremoni wobrwyo flynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr' >

Outdoor restaurant

New outdoor adaptations grant for businesses to facilitate social distancing

Dydd Iau 27 Awst 2020

Gwahoddir ceisiadau gan berchenogion eiddo neu fusnesau mewn un o ganolfannau dinesig bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr am grantiau o hyd at £10,000 er mwyn gwneud addasiadau awyr agored a fydd yn hwyluso cadw pellter cymdeithasol mewn mannau allanol. Gellir defnyddio’r cyllid tuag at nifer o addasiadau, yn amrywio o ganopïau awyr agored a swigod […]

Darllenwch 'New outdoor adaptations grant for businesses to facilitate social distancing' >

Keep Wales Safe at Work

Gofyn i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol i helpu i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith

Dydd Gwener 21 Awst 2020

Wrth i nifer cynyddol o fusnesau ailagor, gofynnir i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith. Dyma’r camau, fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru: Cynnal asesiad risg COVID-19 Helpu staff i weithio gartref lle y bo’n bosib Cymryd camau i sicrhau bod pellter cymdeithasol o 2 fetr yn cael […]

Darllenwch 'Gofyn i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol i helpu i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith' >

Vectis Card

Gwahodd busnesau i ddod yn un o bartneriaid Cerdyn Vectis

Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darparu cynnig i ddeiliaid Cerdyn Vectis ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Beth mae ei angen gennych? Cynnig neu ddisgownt yr ydych yn gyfforddus gydag ef! Mae cynigion poblogaidd yn cynnwys % benodol fel gostyngiad, gwario x a chael gostyngiad o x, hyd yn oed paned o goffi am ddim […]

Darllenwch 'Gwahodd busnesau i ddod yn un o bartneriaid Cerdyn Vectis' >

Gwefan Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr newydd yn lansio wrth i’r sector twristiaeth a lletygarwch ddechrau ailagor

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

Wrth i rannau o’r sector twristiaeth a lletygarwch ddechrau ailagor ledled Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio gwefan a brand cyrchfan newydd, gan hyrwyddo lleoedd y gellir ymweld â nhw yn yr ardal a darparu gwybodaeth am weithgareddau a’r llety sydd ar gael. Roedd disgwyl i’r platfform newydd, cy.visitbridgend.co.uk, gael ei lansio […]

Darllenwch 'Gwefan Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr newydd yn lansio wrth i’r sector twristiaeth a lletygarwch ddechrau ailagor' >