Newyddion


Risk Assessment

Offeryn newydd yn helpu busnesau i ddiogelu staff a chwsmeriaid

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

Mae offeryn asesu risg Covid-19 (External link – Opens in a new tab or window) wedi’i gynhyrchu gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i helpu busnesau i reoli risg a diogelu pobl. Mae’r offeryn ar-lein yn tynnu sylw at faterion sydd angen eu cynnwys mewn asesiad risg o’r gweithle – fel nodi peryglon penodol, ystyried pwy allai […]

Darllenwch 'Offeryn newydd yn helpu busnesau i ddiogelu staff a chwsmeriaid' >

Yr angen am fuddsoddiad newydd ym mwrdeistref sirol Pen-y- bont ar Ogwr yn ‘fwy nag erioed’ yn dilyn cyhoeddiad gan Ineos

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Mae arweinydd a chabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi mynegi eu siom a’u pryder yn dilyn y newyddion bod Ineos yn atal ei gynlluniau ar gyfer sefydlu cyfleuster cynhyrchu newydd ar hen safle Ffatri Injans Ford. Er gwaethaf ymdrechion a buddsoddiad sylweddol gan dasglu sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont […]

Darllenwch 'Yr angen am fuddsoddiad newydd ym mwrdeistref sirol Pen-y- bont ar Ogwr yn ‘fwy nag erioed’ yn dilyn cyhoeddiad gan Ineos' >

Mis ychwanegol o rent am ddim er mwyn cefnogi masnachwyr sy’n ailagor eu busnesau yn dilyn COVID-19

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Bydd masnachwyr nad ydynt wedi gorfod talu am ddefnyddio safleoedd sy’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y tri mis diwethaf yn elwa ar fis ychwanegol o rent am ddim. Yn ystod cyfnod pandemig y coronafeirws COVID-19, nid yw’r awdurdod lleol wedi codi tâl ar fusnesau bach a chanolig ar gyfer rhentu […]

Darllenwch 'Mis ychwanegol o rent am ddim er mwyn cefnogi masnachwyr sy’n ailagor eu busnesau yn dilyn COVID-19' >

Cymorth i fusnesau newydd yng Nghymru

Grant cychwyn busnes newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau newydd

Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant cychwyn busnes i gefnogi busnesau newydd i ddelio ag effaith ddifrifol y coronafeirws. Bydd y gronfa, sydd werth £5 miliwn i ddechrau, yn cefnogi cwmnïau newydd nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig gan Lywodraeth y DU gan mai dim ond yn 2019 y […]

Darllenwch 'Grant cychwyn busnes newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau newydd' >

Virtual Networking

Caffi rhithwir wythnosol Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Er ein bod ni i gyd wedi bod yn aros gartref i helpu i atal y Coronafeirws rhag lledu, mae hi’n dal yn bwysig cymdeithasu a sgwrsio am broblemau sydd gennym gyda rhywun sy’n cydymdeimlo.  Mae’r tîm NET yn Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn rhedeg caffi rhithwir ar Google Meet i bobl alw […]

Darllenwch 'Caffi rhithwir wythnosol Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr' >

Anturio Gifts in Maesteg Shop Safe stickers

Businesses encourage people to shop safe – shop local!

Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Gyda siopau’n ailagor ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gall preswylwyr gadw llygad allan am sticeri ffenestr a thystysgrifau sy’n dangos bod busnesau wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein am ddim ar sut i gadw cwsmeriaid yn ddiogel rhag dod i gysylltiad â’r coronafeirws. Mae llawer o fusnesau wedi cwblhau’r hyfforddiant ailgychwyn a rhagwelir y bydd dros […]

Darllenwch 'Businesses encourage people to shop safe – shop local!' >

Photo of the old bridge in Bridgend

Cynlluniau ar gyfer tasglu economaidd newydd wedi’u cymeradwyo

Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer creu Tasglu Economaidd newydd ar gyfer y cyfnod ar ôl y pandemig. Gyda’r nod o helpu’r economi leol i adfer yn dilyn sawl mis o gyfyngiadau symud COVID-19, ac i gyflenwi manteision hirdymor, mae’r cynlluniau’n seiliedig ar fframwaith ‘Llacio’r cyfyngiadau ar ein […]

Darllenwch 'Cynlluniau ar gyfer tasglu economaidd newydd wedi’u cymeradwyo' >

Gwybodaeth a chyngor pwysig am COVID-19 i gyflogwyr a chyflogeion

Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Mae gwybodaeth a chyngor pwysig am COVID-19 bellach ar gael i gyflogwyr a chyflogeion ar wefan Cymru Iach ar Waith. Mae’r safle yn cyfuno cyfoeth o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Galw Iechyd Cymru i helpu i gyfeirio busnesau at y canllawiau perthnasol. Mae’n cynnwys canllawiau sy’n benodol i […]

Darllenwch 'Gwybodaeth a chyngor pwysig am COVID-19 i gyflogwyr a chyflogeion' >

Olrhain Lledaeniad y Coronafeirws

Gwybodaeth ynglyn ag olrhain cysylltiadau ar gyfer cyflogwyr

Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Dosbarthwyd canllawiau pwysig i bob cyflogwr a’r hunangyflogedig yng Nghymru ynghylch eu cyfrifoldebau i helpu i gyflawni’r strategaeth Profi Olrhain Diogelu. Nod Profi Olrhain Diogelu, a lansiwyd yng Nghymru ddydd Llun, 1 Mehefin, yw arafu lledaeniad COVID-19, gan ddiogelu’r system gofal iechyd ac achub bywydau. Mae canllawiau Profi Olrhain Diogelu Llywodraeth Cymru (External link – Opens in […]

Darllenwch 'Gwybodaeth ynglyn ag olrhain cysylltiadau ar gyfer cyflogwyr' >

3D impression of the paper mills

Y cyngor yn cymeradwyo cynllun ehangu melin bapur gwerth £100 miliwn

Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Mae mwy na 70 o swyddi crefftus ar fin cael eu creu ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl i bwyllgor Rheoli Datblygiad y cyngor bleidleisio’n unfrydol o blaid cymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gwaith ehangu yn Bridgend Paper Mills sy’n werth £100 miliwn. Wedi’i leoli ger Maesteg, ac ychydig oddi ar yr A4063 […]

Darllenwch 'Y cyngor yn cymeradwyo cynllun ehangu melin bapur gwerth £100 miliwn' >