Newyddion


Development Bank of Wales logo

Covid-19 Wales Business Loan Scheme

Dydd Llun 30 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Cofid-19. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cefnogaeth i fusnesau sy’n profi anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig. Bydd y […]

Darllenwch 'Covid-19 Wales Business Loan Scheme' >

Coronavirus screening at medical centre

Apeliadau i gwmnïau am gyfarpar diogelu personol

Dydd Iau 26 Mawrth 2020

Mae apeliadau yn cael eu gwneud i gwmnïau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am gyfarpar diogelu personol (PPE) diangen i helpu staff gofal cymdeithasol ac ysgolion ddarparu gofal plant brys yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud yr apêl am PPE sy’n cynnwys masgiau, menig glas nitril […]

Darllenwch 'Apeliadau i gwmnïau am gyfarpar diogelu personol' >

Coronavirus Business support

Gall busnesau wneud cais am gymorth busnes gan Lywodraeth Cymru

Dydd Iau 26 Mawrth 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cefnogi ar gyfer busnesau penodol sydd ar restr y gofrestr ardrethi busnesau. Mae’r pecyn newydd yn cynnwys gwyliau ardrethi busnes blwyddyn o hyd ar gyfer busnesau gwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, gyda gwerth ardrethol o lai na £500,000. Byddwn yn ceisio dyfarnu’r gwyliau ardrethi busnes yn awtomatig i […]

Darllenwch 'Gall busnesau wneud cais am gymorth busnes gan Lywodraeth Cymru' >

Photo of Maesteg town centre

Gwyliau rhag talu rhent ar gyfer busnesau bach

Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwyliau rhag talu rhent am dri mis i fentrau bach a chanolig (BBaChau) sy’n llogi safleoedd gan yr awdurdod lleol. Byddai’r mesur yn cwmpasu masnachwyr ym Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr a Marchnad Awyr Agored Maesteg yn ogystal â thenantiaid unedau cychwynnol diwydiannol sy’n eiddo […]

Darllenwch 'Gwyliau rhag talu rhent ar gyfer busnesau bach' >

COVID-19: Advice and guidance for employers and businesses

Dydd Llun 16 Mawrth 2020

Busnesau bach a’r hunangyflogedig Cyngor ac arweiniad ar leihau’r risgiau i chi a’ch busnes o achos y feirws COVID-19. Oherwydd natur newidiol-gyflym achosion COVID-19, gall gwybodaeth a chyngor gan y Llywodraeth newid yn gyflym. I gael y wybodaeth ddiweddaraf gan y Llywodraeth ynghylch COVID-19 a’r mesurau y mae’r Llywodraeth, a’r Llywodraethau Datganoledig, yn eu cymryd, […]

Darllenwch 'COVID-19: Advice and guidance for employers and businesses' >

St Davids Day breakfast

Arwr rygbi Cymru yn ymuno â busnesau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020

Derbyniodd un o chwaraewyr rygbi enwocaf Cymru, Ieuan Evans MBE, groeso cynnes ym mrecwast busnes blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2020 yn ddiweddar. Mynychodd dros gant o bobl y digwyddiad yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, lle rhannodd Ieuan rai o’r enydau mwyaf cofiadwy o’i yrfa rygbi helaeth. Cafodd mynychwyr […]

Darllenwch 'Arwr rygbi Cymru yn ymuno â busnesau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi' >

Walker Chiropractic

Busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn elwa o fynd yn ddigidol

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020

Agorodd busnes lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Walker Chiropractic, eu hail glinig yn yr ardal ar ôl sylwi bod galw uchel am wasanaethau ceiropracteg. Fodd bynnag, gyda mwy nag un practis i’w redeg, roedd angen dirfawr ar Martyn a Sarah Walker i reoli eu dyddiadur prysur a gwneud bywyd yn haws i’w cwsmeriaid. Nid oedd […]

Darllenwch 'Busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn elwa o fynd yn ddigidol' >

Watersports centre

Lansio gweledigaeth newydd gyffrous i economi Ymwelwyr Cymru yng Nghanolfan Chwaraeon Dwr Rest Bay

Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020

Ym mis Ionawr, datgelodd Prif Weinidog Cymru a’r Dirprwy Weinidog dros Dwristiaeth yr Arglwydd Elis-Thomas ddyfodol cyffrous i’r economi ymwelwyr yng Nghymru yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay a agorodd yn ddiweddar. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun pum mlynedd i dyfu’r economi ymwelwyr, gan ganolbwyntio ar gryfderau Cymru, ei thirweddau, diwylliant a lleoedd. Bydd […]

Darllenwch 'Lansio gweledigaeth newydd gyffrous i economi Ymwelwyr Cymru yng Nghanolfan Chwaraeon Dwr Rest Bay' >

Employability Bridgend logo

Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno’r Rhaglen NET

Dydd Llun 10 Chwefror 2020

Yn ddiweddar cyflwynodd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr y rhaglen Meithrin, Darparu, Ffynnu, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Bydd y rhaglen hon yn galluogi cyfranogwyr i wella sefyllfa eu cyflogaeth drwy gynnig cymorth ac arweiniad, magu hyder a chwilio am swyddi gyda chamau gweithredu unigol i gyfranogwyr. Nod y prosiect yw helpu pobl i gynyddu […]

Darllenwch 'Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno’r Rhaglen NET' >

Photo of security radio

Radio manwerthu ar gyfer siopa mwy diogel

Dydd Llun 10 Chwefror 2020

Mae system radio Storenet sy’n gweithredu yng nghanol tref Maesteg ar fin mynd yn ddigidol. Gyda hyn, bydd bob siop sy’n cymryd rhan yng nghanol y dref yn cael system radio digidol newydd gan M.R.S Communications sy’n gweithredu Storenet. Mae’r system, sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Heddlu […]

Darllenwch 'Radio manwerthu ar gyfer siopa mwy diogel' >